• เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 น.
  • ชั้น 8 อาคารภูมิราชภัฏ
  • เบอร์โทรศัพท์ 055 - 416601 ต่อ 1659

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

"อิสระ เที่ยงธรรม โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ"  

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนางานบริการให้ความเชื่อมั่นและบริการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและอิสระให้มีคุณภาพเป็นไป ตามมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไป  

พันธกิจ

1. ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 2. ให้บริการคำปรึกษาแนะนำแก่ฝ่ายบริหารและหน่วยรับตรวจในการปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน 3. ปฏิบัติงานตรวจสอบให้ครอบคลุมประเภทงานตรวจสอบภายในเพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี มีความโปร่งใส และปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของส่วนราชการที่กำหนด 4. ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ 5. พัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ให้มีมาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 6. พัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในให้มีความเชี่ยวชาญ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ