• เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 น.
  • ชั้น 8 อาคารภูมิราชภัฏ
  • เบอร์โทรศัพท์ 055 - 416601 ต่อ 1659

ประวัติหน่วยงาน

สำนักงานตรวจสอบภายใน สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบระบบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2536 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2537 และฉบับที่ 4 พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2544 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิการบดีในขณะนั้น ต่อมาในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2544 สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ได้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิน บุญญานุภาพ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มีมติให้มีคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่กำกับ ติดตาม สนับสนุน ส่งเสริม ให้การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบาย และครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย และให้สำนักมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานดำเนินงาน โดยให้รวมกับสำนักงานตรวจสอบภายใน โดยใช้ชื่อว่า สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน โดยรับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา งานด้านการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) งานด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง กระทรวงการคลังจึงกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส 1110 ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม กำหนดให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม โดยให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนั้น สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จึงได้จัดตั้งขึ้นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ประกอบกับมติที่ประชุมรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี (กบต.) ครั้งที่ 18/2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563

สำนักงานตรวจสอบภายใน

ชั้น 8 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-6601-20 ต่อ 1659 ,1719 โทรสาร 0-5541-6601-20 ต่อ 1685