• เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 น.
  • ชั้น 8 อาคารภูมิราชภัฏ
  • เบอร์โทรศัพท์ 055 - 416601 ต่อ 1659

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 2. เพื่อให้การบริหารงานของสำนักงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ 3. เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ สร้างความเชื่อมั่น เป็นที่ยอมรับขององค์กรและหน่วยงานภายนอก  

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป้าประสงค์ 1.1 บริหารงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 1.2 ปรับปรุงโครงสร้างกรอบอัตรากำลังหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เหมาะสม 1.3 สร้างภาพลักษณ์หน่วยงานตรวจสอบภายในได้รับการยอมรับและน่าเชื่อถือ กลยุทธ์ 1.1 บริหารงานตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล 1.2 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน 1.3 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 1.4 ปรับโครงสร้างบุคลากรและอัตรากำลัง 1.5 ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงามให้ได้รับ การยกย่องยอมรับจากบุคคลทั่วไป 1.6 ปรับปรุงและพัฒนางานบริการให้คำปรึกษาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างน่าเชื่อถือ 1.7 ปรับปรุงระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทั้งองค์กร ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบงานตรวจสอบภายในให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป้าประสงค์ 2.1 จัดวางกระบวนการและขั้นตอนการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ 2.2 จัดให้มีการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน กลยุทธ์ 2.1 วางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 2.2 ปฏิบัติงานตรวจสอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีคุณภาพ 2.3 ปรับปรุงรายงานผลการตรวจสอบให้มีคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด 2.4 ปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนงานในการติดตามและประเมินผลการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ 2.5 ปรับปรุงและรักษาคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมทุกด้าน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากรตรวจสอบภำยในให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เป้าประสงค์ 3.1 บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 3.2 ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ ทักษะ ความสำมารถในการตรวจสอบภายใน กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรตรวจสอบภายในพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรตรวจสอบภายในเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพตรวจสอบภายในภาครัฐ 3.3 พัฒนาคู่มือ แนวทางในการปฏิบัติงาน ตามกรอบวิชาชีพและเกณฑ์ประกันคุณภาพที่กรมบัญชีกลางกำหนด